Language

€ EURUp4.032|$ USDUp3.611
חיפוש רגיל חיפוש מתקדם


מאמרים

רפורמה בהליכי שומה וגבייה במיסוי מקרקעין

לאחרונה, נתקבל תיקון בחוק מיסוי מקרקעין הכולל שינויים מהותיים באשר להליכי השומה וגביית המס, במטרה ליעל ולפשט את הליכי המיסוי בעסקאות נדל"ן. תחולת השינוי הינה החל מיום 31 במרץ 2011 והוא יחול על עסקאות מכירת זכות במקרקעין או פעולה באיגוד מקרקעין.

תמ"א 38 -עשרת הדיברות לדיירים

תמ"א 38 : עשרת הדיברות לדיירים כותב: עו"ד דן אבישר

ואלה עשרת הדיברות לבעלי דירות השוקלים להתקשר עם יזם או קבלן בעסקת תמ"א 38:

חוק להגדלת ההיצע של דירות מגורים (מיסוי מקרקעין – הוראת שעה), תשע"א 2011

בשנים האחרונות חלה עליה במחירי הדיור בישראל מחמת התרחבות ניכרת באשראי המוענק לדיור שהושפע מהריבית הנמוכה ששררה במשק לצד היצע נמוך של דירות. במטרה להלחם בתופעה ואף להוזיל את מחירי הדיור, ננקטו על ידי הממשלה מספר צעדים לשם השגת המטרה. לצורך כך נקבעו הקלות במס למוכרים דירות מגורים ולרוכשים דירת מגורים שהינה דירתם היחידה, מאידך נקבעו כללים שעל פיהם רוכשי דירת מגורים שאינה דירת המגורים היחידה ברשותם, יאלצו לשלם מס רכישה בשיעור גבוה. להלן עיקרי החקיקה:

היבטי מיסוי מקרקעין בדירות נופש המיועדות לציבור הרחב

רשות המיסים פרסמה הוראת ביצוע שמטרתה להסדיר את אופן מיסוי מכירת זכות במקרקעין של דירות נופש. מטרת הוראת הביצוע, הינה להבהיר את עמדת רשות המיסים, כי "דירת נופש" אינה בגדר "דירת מגורים". משום כך, מכירה של דירת נופש אינה מזכה בהטבות מס הקבועות בחוק לדירת מגורים מזכה קרי, מדרגות מס רכישה מופחתות, ופטור ממס שבח בהתאם לתנאים בחוק מיסוי מקרקעין.
  • 1
  • »|

  • התקשר עכשיו
    +972-3-6910000